ALGEMENE VOORWAARDEN MASHA-INTERNATIONAL

GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER 69431949 

 

Artikel 1. DEFINITIES

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten door Masha International. De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op www.degeneughten.nl, worden bij iedere offerte / opdrachtbevestiging overhandigd en worden op verzoek nogmaals gratis toegezonden;
 2. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen de (inkoop)voorwaarden van de wederpartij, worden door Masha International niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Masha International is bevestigd;
 3. De wederpartij zal zich ter zake van de opdracht nooit kunnen beroepen op de omstandigheid dat zij namens een derde handelde, tenzij de wederpartij dit uitdrukkelijk aan Masha International ter kennis heeft gebracht en Masha International alsdan onder deze voorwaarde de opdracht schriftelijk heeft aanvaard.

 

Artikel 2. AANBIEDINGEN

 1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur zolang de voorraad, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Masha International desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die order;
 2. In prijsbladen, offertes, internet en in andere documenten vermelde prijzen, hoeveelheden, gewichten, maten, soorten flessen, kleuren, e.d. zijn uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden Masha International niet. Is aan de wederpartij een monster, model of afbeelding getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen (artikel 7:17 e.v. BW);
 3. Kennelijke vergissingen zoals prijs- en zetfouten op de website, in reclame-uitingen, aanbiedingen enzovoort, binden Masha International niet;
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Masha International niet tot het leveren van een gedeelte van de prijsopgave tegen het overeenkomstig deel van de opgegeven prijs;
 5. Alle door Masha International gedane aanbiedingen ter zake de totstandkoming van een horecaovereenkomst zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud “zolang de voorraad (c.q. capaciteit) strekt”. Doet Masha International een naar gelang de omstandigheden te bepalen redelijke termijn na aanvaarding door de wederpartij een beroep op bedoeld voorbehoud dan wordt de beoogde horecaovereenkomst geacht niet te zijn tot stand gekomen.

Artikel 3. UITVOERING VAN EEN OVEREENKOMST

 1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen doordat Masha International uitvoering geeft aan het mondelinge, schriftelijke en/of elektronisch gedane verzoek tot het leveren van een product dan wel de opdracht schriftelijk is bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen waar onder andere is te verstaan de

inkoop voor de betreffende order c.q. opstarten van de productie daarvoor. Een opdracht zal mede geacht worden te zijn gegeven door toezending of afgifte van gegevens of zaken aan de hand waarvan een levering als bedoeld in artikel 1.1 kan worden verricht of wanneer een goed via een internetsite door de wederpartij is voldaan. De inhoud van de overeenkomst wordt alsdan bepaald door de opdrachtbevestiging en deze algemene voorwaarden;

 1. De wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Masha International verstrekte gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Masha International aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Masha International worden verstrekt;
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Masha International het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden;
 3. Door onvoorziene omstandigheden dient de wederpartij rekening te houden met afwijkingen in de hoeveelheid, etiketverschillen, flessoorten en overige ondergeschikte wijzigingen. Deze wijzigingen/aanpassingen tijdens de uitvoering door Masha International in details en afmetingen van details, mogen zonder overleg doorgevoerd worden en kunnen geen aanleiding zijn voor de wederpartij om haar verplichtingen niet na te komen. Deze wijzigingen kunnen van technische, esthetische en/of praktische aard zijn.

 

Artikel 4. LEVERTIJD, LEVERING

 1. De genoemde / overeengekomen levering geldt niet als fatale termijn en wordt slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn moet de wederpartij Masha International schriftelijk een redelijke termijn van tenminste 14 dagen geven om alsnog na te komen;
 2. De genoemde c.q. overeengekomen datum van levering wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:

– er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of vervaardiging en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Masha International kan worden toegerekend;

– wederpartij jegens Masha International tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;

– wederpartij Masha International niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren. Deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen;

 1. Wanneer het transport door Masha International wordt geregeld en de goederen door de wederpartij worden geweigerd of levering niet mogelijk blijkt, worden de goederen door Masha International opgeslagen, zulks voor rekening en risico van wederpartij. De kosten voor opslag zijn voor rekening van wederpartij;
 2. De goederen worden geleverd tot de 1e drempel waarna de wederpartij verantwoordelijk is voor verdere plaatsing;
 3. Indien is overeengekomen dat een levering in fasen zal worden uitgevoerd kan Masha International een levering opschorten tot dat de wederpartij de eerste levering heeft goedgekeurd en/of betaald. Bij het uitblijven van een opeisbare betaling zijdens de wederpartij is Masha International ook gerechtigd de aanvang van de vervolglevering op te schorten;
 4. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – een aanvullende opdracht wordt aangereikt, komt de oorspronkelijk overeengekomen levertijd te vervallen.

 

Artikel 5. TRANSPORT

 1. Franco leveringen (bestellingen met gratis levering boven een jaarlijks te bepalen minimaal bedrag) worden 1 keer per maand bezorgd, mits anders overeengekomen en dan zulks op uitdrukkelijk verzoek van de wederpartij;
 2. Bij het transport gebruikte, niet voor eenmalig gebruik bestemde hulpmiddelen als pallets, kratten, containers e.d. blijven eigendom van Masha International of de door haar ingeschakelde vervoerder, ook wanneer daarvoor door de wederpartij statiegeld wordt betaald. Deze hulpmiddelen dienen op eerste verzoek te worden teruggegeven. Deze hulpmiddelen mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Indien ze niet worden geretourneerd, vergoedt de wederpartij de nieuwprijs met een opslag van 15%.

 

Artikel 6. PRIJZEN

 1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Masha International in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen, en af magazijn/winkel, exclusief BTW. De btw, het statiegeld met betrekking tot geleverde emballage en de kosten verbonden aan het terugnemen en wegwerken van emballage worden apart in rekening gebracht;
 2. Bij leveringen elders, zulks op verzoek van de wederpartij, zijn meerkosten verbonden;
 3. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van belastingen, accijnzen en/of andere factoren die de prijs van de goederen mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Masha International gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen 7 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

 

Artikel 7. BETALING

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Mochten andere betalingscondities zijn overeengekomen, dan blijken deze uit de factuur;
 2. Na overschrijding van de betalingstermijn is wederpartij de aanmaningskosten verschuldigd van € 40,00 inclusief BTW;
 3. In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere wederpartij individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag (artikel 7:407 lid 1 BW);
 4. Indien de wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichting, is Masha International met een beroep op de onzekerheidsexceptie gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen;
 5. Bij bestellingen via internet kan worden betaald met behulp van de op de site vermelde betalingsmogelijkheden. Bij betaling met behulp van een door een derde uitgegeven elektronische betaalmethode, zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende bank van toepassing;
 6. Masha International zal de geldende statiegeldvergoeding voor de betreffende emballage aan de wederpartij alleen uitbetalen, indien en voor zover de retouremballage onbeschadigd en goed gesorteerd wordt aangeboden. Onder retouremballage wordt verstaan: flessen, kratten, dolly’s, pallets en alle overige primaire, secundaire en tertiaire verpakkingen die met statiegeld of een retourpremie zijn belast en die bedoeld zijn om te worden ingeleverd.

 

Artikel 8. ANNULERING

 1. Annuleren is mogelijk onder de navolgende voorwaarden. In geval van annulering is de wederpartij ter zake van de order gemaakte kosten alsmede de gederfde winst aan Masha International verschuldigd alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Masha International ten gevolge van de annulering geleden schade;

– 30% van de hoofdsom wanneer de order nog niet is geleverd;

– 70% van de hoofdsom wanneer een order klaar staat voor levering;

 1. Annuleren van een speciale bestelling is nooit mogelijk.

 

Artikel 9. RECLAMEREN / KLACHT

 1. Klachten over een geleverde dienst dient door de wederpartij binnen 48 uur te worden gemeld aan Masha International. Ieder vorderingsrecht van de wederpartij op Masha International betrekking hebbende op fouten in de levering of gebreken aan de geleverde producten vervalt onherroepelijk zodra de hiervoor vermelde reclametermijn is verstreken alsmede ook in die situaties waarin de wederpartij Masha International onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
 2. Mocht de klacht betrekking hebben op een product, dan moet het product voor een eventuele bezichtiging beschikbaar blijven in die toestand, waarin het product zich bevond op het tijdstip dat de gebreken werden geconstateerd. Het recht om te reclameren vervalt nadat de wederpartij het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, laten bewerken of laten verwerken dan wel aan derden heeft geleverd, tenzij Masha International daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;
 3. Het melden van een reclame schort de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 4. Reclame of garantie is niet mogelijk indien:

– de geleverde goederen één of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;

– de geleverde zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van Masha International op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, onjuist zijn behandeld of zijn blootgesteld aan een buitengewone belasting of onjuist zijn opgeslagen of vervoerd;

– de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Masha International;

– wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Masha International (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.

 

Artikel 10. EIGENDOMDS- VOORBEHOUD

 1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt voor vorderingen tot betaling van alle door Masha International aan wederpartij krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van wederpartij in de nakoming van deze overeenkomsten;
 2. De wederpartij is verplicht de zaken waarvan het eigendom nog bij Masha International rust, duidelijk afgescheiden te houden van andere zaken en naar behoren te bewaren;
 3. Masha International is bevoegd de in artikel 11.1 genoemde gevallen bevoegd de geleverde zaken die haar eigendom zijn gebleven terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met wederpartij gesloten overeenkomst(en). Wederpartij machtigt Masha International voor zoveel nodig onherroepelijk om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden;
 4. Wederpartij is bevoegd, indien en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken. Maakt wederpartij van deze bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van de eigendomsrechten van Masha International te leveren. Hij is eveneens verplicht Masha International op eerste verzoek een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die zij op deze derden heeft of zal krijgen. Voor het geval wederpartij zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan Masha International om dit pandrecht tot stand te brengen;
 5. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de wederpartij;

 

 

Artikel 11. OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Masha International is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien de wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;
 2. Voorts is Masha International bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk – of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid – niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Masha International op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Masha International de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;
 4. Masha International behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 12. KEURING EN RISICO OVERGANG

 1. Wederpartij is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst direct te inspecteren op gebreken en/of beschadigingen. Indien deze inspectie niet leidt tot het maken van schriftelijk vastgelegde opmerkingen, wordt geacht dat de wederpartij de goederen van Masha International in goede staat heeft ontvangen;
 2. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht.

 

Artikel 13. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Masha International is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 9 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten;
 2. Masha International aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen;
 3. De aansprakelijkheid van Masha International voor een beroepsfout waardoor de wederpartij (directe) schade lijdt is beperkt tot maximaal het bedrag dat de door de assuradeur van Masha International in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van Masha International om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering gedekt is, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag; Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding;
 4. Wederpartij dient Masha International altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling;
 5. Masha International is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

Artikel 14. OVERMACHT

 1. Ingeval van overmacht is Masha International gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op de schorten zolang de omstandigheden die de overmacht opleveren voortduren, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding, boete of restitutie van betaalde declaraties gehouden te zijn.
 2. Onder “overmacht” aan de zijde van Masha International wordt verstaan: elke omstandigheid, waarmee Masha International tijdens het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en/of ten gevolge waarvan een normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet door de wederpartij kan worden verlangd, zoals onder andere, doch niet uitsluitend: ziekte bij Masha International, het niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens door de wederpartij, dan wel het ontbreken van medewerking door de wederpartij, alsmede brand, overstromingen, staking, onlusten, stremmingen in het vervoer, mobilisatie, oorlog, machinebreuk, het niet leveren van voorzieningen door openbare nutsbedrijven en alle andere omstandigheden, die de uitvoering van de opdracht vertragen of onmogelijk maken;
 3. Masha International kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden mag de wederpartij de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan Masha International.

 

Artikel 15. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS EN

PRIVACYBELEID

 1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoons- gegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming;
 2. Technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking;
 3. Masha International verleent medewerking aan de wederpartij of derden wanneer deze een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering doch zulks met uitzondering van de informatie die Masha International wettelijk verplicht is te bewaren. Masha International is bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren;
 4. De verzameling van (persoons)gegevens van de wederpartij, waaronder gebruikersmateriaal en informatie, die door Masha International wordt gebruikt, is een juridisch beschermde databank. Masha International is de producent van de databank en heeft derhalve het exclusieve recht om toestemming te verlenen voor;

– het opvragen of hergebruiken van het geheel of een in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank;

– het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van in kwalitatief en/of in kwantitatief opzicht niet-substantiële delen van de inhoud van de databank, voor zover dit in strijd is met de normale exploitatie van de databank of ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de rechtmatige belangen van Masha International. Masha International mag slechts gegevens uit de databank opvragen of hergebruiken indien en voor zover toegestaan onder deze algemene voorwaarden;

 1. Een data lek (een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand, enz.) welke leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens wordt gemeld bij het meldloket datalekken Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Artikel 16. PARTIELE NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

 

Artikel 17. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

 1. De vestigingsplaats van Masha International is de plaats waar wederpartij aan zijn/haar verplichtingen jegens Masha International moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;
 2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Masha International is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;
 3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Masha International gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter;
 4. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend;
 5. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd in maart 2020 bij de Kamer van Koophandel.